News Desc. :: อ่านข่าวประกาศ
ข้อสอบ นศท.ปี1 2549

แนวข้อสอบ นศท. ปี1 2549 แบบเต็ม

ธนาคารข้อสอบ

หลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่    ชาย

จงเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียง    ข้อ

วิชา แบบธรรมเนียมทหาร

. เครื่องหมายยศเป็นรูปดาว   กลีบ  ทำด้วยโลหะสีทองประดับบนอินธนูบนบ่าข้างละ    ดาว เป็นเครื่องหมายชั้นยศอะไร

                . ร้อยตรี                                                                       . ร้อยโท                      

                . ร้อยเอก                                                                     . พันตรี

. ทหารประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารม้า ใช้เครื่องหมายสังกัดทำด้วยโลหะสีทองติดที่คอเสื้อด้านซ้าย คือ

                . ศม.                                                                             . ศบ.                                            

                . ศร.                                                                             . ศสพ.

. กองทัพภาคที่   ใช้อักษรย่อคือ

                . ทภ.                                                                          . ทภ.                       

                . ทภ.                                                                         . ทภ.

. เครื่องหมายเหล่าทหารราบทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร

                . รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย จักร                       . รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน

                . รูปลูกระเบิดมีเปลว                                                 . รูปสายฟ้าประกอบกับจักร

. เครื่องหมายเหล่าทหารสรรพาวุธทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร

                . รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย จักร                       . รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน

                . รูปลูกระเบิดมีเปลว                                                 . รูปสายฟ้าประกอบกับจักร

. เครื่องหมายเหล่าทหารพลาธิการทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร

                . รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย จักร                       . รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน

                . รูปลูกระเบิดมีเปลว                                                 . รูปสายฟ้าประกอบกับจักร

. ทหารที่เป็นเหล่าหลักในการทำหน้าที่เข้าแย่งยึดพื้นที่  เคลื่อนย้ายด้วยท้าว   ทำการรบได้ทุกภูมิประเทศ

และเหตุการณ์เป็นหน้าที่ของเหล่าใด

                . เหล่าทหารช่าง                                                        . เหล่าทหารปืนใหญ่               

                .เหล่าทหารม้า                                                            . เหล่าทหารราบ

. ทหารที่ทำการรบด้วยการยิง  ทำการยิงสนับสนุน หรือยิงช่วยเหลือทหารราบในการปฏิบัติการรบเป็นหน้าที่

ของเหล่าใด

                . เหล่าทหารช่าง                                                        . เหล่าทหารปืนใหญ่               

                .เหล่าทหารม้า                                                            . เหล่าทหารราบ

 

. ทหารประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารราบใช้เครื่องหมายสังกัดทำด้วยโลหะสีทองติดเครื่องหมายที่

คอเสื้อด้านซ้าย คือ

                . ศสพ.                                                                         . ศม.                                            

                . ศบ.                                                                             . ศร.

๑๐.  ทหารกองประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ใช้เครื่องหมายสังกัดทำสีทองติดเครื่องหมายที่คอเสื้อด้านซ้าย คือ

                . ศสพ.                                                                         . ศม.                                            

                . ศป.                                                                             . ศร.

๑๑. เครื่องหมายยศ นายทหารประทวนทำด้วยแถบไหมสีทองเหลือง    บั้ง คือ

                . สิบตรี                                                                        . สิบโท                       

                . สิบเอก                                                                       . จ่าสิบตรี

๑๒. นศท. ควรจะได้ทราบว่า เหล่าทหารบกมีกี่เหล่า

                . ๑๕ เหล่า                                                                   . ๑๖ เหล่า                  

                .  ๑๗  เหล่า                                                                 .  ๑๘  เหล่า

๑๓. ทหารการข่าว  มีหน้าที่เกี่ยวกับอะไร

                . ข่าวทหารทั้งปวง                                                     . เบิกจ่ายเงินเดือน    

                .  การรักษาพยาบาล                                                  . ให้ความบันเทิง

๑๔. ยศทหารนั้น  มีกี่ประเภท  คือ

                .    ประเภท                                                              .   ประเภท                             

                .    ประเภท                                                             .    ประเภท

๑๕. ผู้ใดแต่งเครื่องแบบทหารโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย  มีอย่างไร

                . จำคุกตั้งแต่    เดือน ถึง ปี                               . จำคุกตั้งแต่    ปี  ถึง    ปี

                . จำคุกตั้งแต่ ปี ถึง ปี                                        .  จำคุกตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๓ ปี

๑๖. กรมสวัสดิการทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

                . สก.                                                                             . สห.                                           

                . สพ.                                                                            .  สบ.

๑๗. กรมการสัตว์ทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

                . กส.                                                                             . สส.                                           

                . สบ.                                                                            . สพ.

๑๘. กรมการแพทย์ทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

                . พบ.                                                                            . พธ.                                           

                . กธ.                                                                             . กง.

 

๑๙. กรมยุทธศึกษาทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

                . ยศ.                                                                             . ผท.                                            

                . จย.                                                                              . ยย.

๒๐. กรมกำลังสำรองทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

                . กสร.                                                                          . สบส.                                        

                . สบบ.                                                                         . สตธ.

วิชา  การกำลังพลสำรอง

๒๑.  กำลังสำรองหมายถึงกำลังที่ไม่ใช่กำลังประจำการที่เตรียมไว้ในยามสงครามมีอะไรบ้าง  ?

. กำลังกึ่งทหาร                                                          .  กลุ่มพลังมวลชนที่ได้จัดตั้งแล้ว

                .  กลุ่มพลังมวลชนอื่น                                           .  ถูกทุกข้อ     

๒๒.  กำลังกึ่งทหารได้แก่.-

                . กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)                             .  กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) 

. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)            .  ทหารกองเกิน   

๒๓.  กลุ่มพลังมวลชนอื่น ได้แก่.-

                . กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)                             .  กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) 

. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)            .  ทหารกองเกิน 

๒๔.  ข้อใดเป็นกลุ่มพลังมวลชนที่ได้มีการจัดตั้งแล้ว

                . กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)                             .  กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) 

. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)            .  ทหารกองเกิน     

๒๕.  ข้อใดเป็นกำลังพลสำรอง

                . กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)                             .  กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) 

. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)            .  ทหารกองเกิน    

๒๖.  กำลังพลสำรองหลักประเภท ..กองประจำการและพลทหารได้มาจากไหน  ?

                .  พลทหารที่รับราชการครบกำหนดแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน

                .  นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)      

                . หน่วยกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน

                .  กลุ่มกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ       

๒๗.  กำลังพลสำรองหลักประเภท นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนได้มาจากไหน  ?

                .  พลทหารที่รับราชการครบกำหนดแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน

                .  นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)      

                . หน่วยกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน

                .  กลุ่มกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ      

๒๘.  ทหารกองหนุนประเภทที่ (พลทหารที่รับราชการครบตามกำหนดแล้วปลดเป็นกองหนุน) จะอยู่ใน

          ชั้นกองหนุนต่าง รวม ชั้น อย่างไร  ? จึงจะปลดเป็นพ้นราชการประเภทที่

                .  ชั้นที่ จำนวน ๑๐ ปี ชั้นที่ จำนวน ปี และชั้นที่ จำนวน  ปี

                .  ชั้นที่ จำนวน ปี ชั้นที่ จำนวน ปี และชั้นที่ จำนวน  ๑๐ ปี

                .  ชั้นที่ จำนวน ปี ชั้นที่ จำนวน ปี และชั้นที่ จำนวน  ๑๐ ปี

                .  รวม ชั้น เป็นเวลา  ๒๓  ปี                               

๒๙.  ทหารกองหนุนประเภทที่ หมายถึงใคร  ?

                .  ทหารกองประจำการที่ต้องโทษจำคุกรวมกันเกินกว่า ปีขึ้นไป                                                        

. ทหารกองประจำการที่กระทำให้เสื่อมเสียแก่ทางราชการและถูกปลด

                .  ทหารกองเกินที่ไม่ถูกคัดเลือกเข้าเป็นทหาร (จับสลากไม่ได้ใบแดง)                               

.  ถูกทุกข้อ      

๓๐.  นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปีคือนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนชั้นยศอะไร ?

                .  ร้อยตรี – ร้อยเอก                                                    .  พันตรี - พันโท 

                .  พันเอก - พันเอกพิเศษ                                          .  นายพล ขึ้นไป

๓๑.  ความมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหารของ นศท.มีอย่างไร  ?

                .  ให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำ                                                            

                .ให้เป็นผู้มีวินัย

                .  เชื่อมั่นในตนเอง และให้ดำรงตนเป็นพลเมืองดี  

                . ถูกทุกข้อ

๓๒.  การปฏิบัติตัวของ นศท.ระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารในการแต่งกาย นศท. ต้องปฏิบัติอย่างไร

                .  เครื่องแบบต้องถูกต้องตามระเบียบ                    .เครื่องแบบต้องสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา

                .  ผมต้องตัดสั้นตามที่หน่วยฝึกกำหนด                 .  ถูกทุกข้อ

๓๓.  การเข้ารับการฝึกสอน นศท.ต้องกระทำตามเวลาที่กำหนด หากไม่สามารถเข้ารับการสอนได้ด้วยเหตุใด  ก็ตาม นศท.ผู้นั้นต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อผู้ใด ? ก่อนถึงวันเข้ารับการฝึกสอนไม่น้อยกว่า วัน

                .  ผู้บังคับบัญชาที่หน่วยฝึก                                     . ผู้กำกับ นศท. สถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่

                .  ครูฝึก สถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่                     .  ไม่มีข้อใดถูก

๓๔.  จากข้อ ๑๓ หากไม่สามารถรายงานก่อนเข้ารับการฝึกสอนได้ ให้กระทำอย่างไร  ?

                .  รายงานเมื่อมาเข้ารับการเรียนการสอน             .  รายงานภายหลังไม่เกิน    วัน

                .  รายงานภายหลังไม่เกิน    วัน                           .  ไม่มีข้อใดถูก

 

 

 

 

๓๕.  เมื่อ นศท.สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ หรือ ชั้นปีที่ แล้วไม่ประสงค์จะเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นไปอีก

ด้วยเหตุผลใดก็ตาม  นศท.จะต้องทำอะไรบ้าง  ?

                .  ต้องดำเนินการขอหลักฐานหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ

                .  ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน กองการเตรียมพล นสร.เพื่อสอบถามในเรื่องสิทธิต่า

                .  ไม่ต้องทำอะไรเลย

                .  ถูกทั้งข้อ . และข้อ .

๓๖. การยกเว้น  นศท.ผู้มีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ใน ..ใด ให้นำใบสำคัญ (สด.) พร้อมกับเขียนชื่อสถานศึกษาวิชาทหาร ชั้น / .., เลขทะเบียน นศท. และที่อยู่ปัจจุบัน ไว้ด้านหลังของใบสำคัญ (สด.) แล้วนำไปมอบให้กับใคร ? ในการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติ

                .  อาจารย์ที่โรงเรียน                                                 .  ผู้กำกับ นศท. ณสถานฝึกวิชาทหาร

                .  สัสดีอำเภอ                                                              .  ครูฝึก

๓๗. การยกเว้น  การนำหลักฐานต่าง ไปมอบ ( ตามข้อ ๑๖ ) จะต้องนำไปมอบภายในเดือนใด  ?

                .  สิงหาคม                          .  กันยายน                          .  ตุลาคม                              .  พฤศจิกายน

๓๘.  เมื่อ นศท.พ้นสภาพการเป็น นศท. ถือว่าหมดสิทธิได้รับการยกเว้น เมื่อหมดสิทธิ นศท.ต้อง

ปฏิบัติอย่างไร  ?

                .  รายงานตัวต่อ ผกท.ของสถานศึกษาวิชาทหารของตน

                .  ติดต่อสัสดีอำเภอ ภูมิลำเนาทหารของตนภายใน  ๓๐  วัน

                .  แจ้งต่อสถานศึกษาที่ตนศึกษาก่อนเข้าเป็น นศท.   

                .  ถูกทั้ง ข้อ และข้อ

๓๙.  สิทธิในการได้รับคะแนนเพิ่ม   นศท.มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มจากการสอบในโอกาสใด  ?

                .  สอบเลื่อนชั้นในโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่           .  สอบเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เลือก

                .  สอบเข้าโรงเรียนทหาร                                         .  ไม่มีข้อใดถูก

๔๐.  จากข้อ ๑๙  ในการได้รับคะแนนเพิ่มจะได้รับอย่างไร. ?

                .  สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่   เพิ่มให้ร้อยละ

                .  สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่   เพิ่มให้ร้อยละ

                .  สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่   เพิ่มให้ร้อยละ

                .   ถูกทุกข้อ

๔๑.  สิทธิในการลดหย่อนวันรับราชการในกองประจำการ  นศท.ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ มีสิทธิ

ได้รับการลดหย่อนหรือไม่ถ้ามีลดหย่อนอย่างไร ?

                ก.วันรับราชการทหารกองประจำการ  2  ปี  1  ปี  8  เดือน

                ข.วันรับราชการทหารกองประจำการ  2  ปี  เหลือ  1  ปี  6  เดือน

                ค.วันรับราชการทหารกองประจำการ  2  ปี  6  เดือน

                ง.วันรับราชการทหารกองประจำการ  2  ปี  เหลือ 1  ปี

 

๔๒.  จากข้อ ๔๑  นศท.ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่   และร้องขอเข้ากองประจำการจะมีสิทธิได้รับการลดหย่อนหรือไม่ถ้ามีลดหย่อนอย่างไร ?

                .  ไม่มีสิทธิได้รับการลดหย่อน                                .  จาก ปี เหลือ ปี เดือน

                .  จาก ปี เหลือ ปี                                                .   จาก ปี เหลือ เดือน

๔๓.  หลักฐานการขอรับสิทธิลดหย่อนวันรับราชการในกองประจำการใช้หลักฐานอะไร  ?

                .  ใบสำคัญ สด.                                                       .  บัตรประชาชน

                .  สำเนาทะเบียนบ้าน                                               .  หนังสือแสดงวิทยะฐานะสอบได้วิชาทหาร

๔๔.  หลักฐานตามข้อ ๒๓ ต้องนำไปแสดงเมื่อไร.  ?

                .  ให้เจ้าหน้าที่ก่อนการจับสลาก                            .ให้เจ้าหน้าที่เมื่อรับหมายเรียก

                .  ให้เจ้าหน้าที่เมื่อรายงานตัวเข้าหน่วย                . ไม่มีข้อใดถูก

๔๕.  หาก นศท.ผู้ที่จบการฝึกวิชาทหารปีชั้นที่ และ แล้วไม่ประสงค์จะเรียนต่อในชั้นต่อไป ให้ นศท.

รีบติดต่อขอรับหนังสือแสดงวิทยฐานะเมื่อผลสอบประจำปีการศึกษานั้นได้ประกาศผลสอบแล้ว ภายในกี่วัน 

                .  ภายใน  ๓๐  วัน                                                     .  ภายใน  ๑๕  วัน

                .   ภายใน    วัน                                                       .  ภายใน    วัน

๔๖.  สิทธิการขอแต่งตั้งยศทหาร  นศท.ซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ และ เมื่อเข้ารับราชการทหารในกองประจำการครบตามกำหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งยศตามระเบียบ

กองทัพบกที่กำหนด โดยสำเร็จ ชั้นปีที่ และจบมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจะได้รับยศอะไร ?

                .  พลทหาร                                                                  .  สิบตรี

                .  สิบโท                                                                       .  สิบเอก

๔๗.  จากข้อ ๔๖  สำเร็จชั้นปีที่ และจบอนุปริญญาขึ้นไปจะได้รับยศอะไร ?

                .  พลทหาร                                                                  .  สิบตรี

                .  สิบโท                                                                       .  สิบเอก

๔๘.  จากข้อ ๒๖  สำเร็จชั้นปีที่ และจบอนุปริญญาขึ้นไปได้รับยศอะไร ?

                .  สิบโท                                                                       .  สิบเอก

                .  จ่าสิบเอก                                                                 .  ว่าที่  ร้อยตรี

๔๙.  การไปขอรับการแต่งตั้งยศ นศท.ที่สอบได้วิชาทหารจากสถานศึกษาใด (หน่วยฝึกหรือศูนย์ฝึก) ให้ไปติดต่อเพื่อขอให้ทำเรื่องขอแต่งตั้งยศให้  (มทบ. / จทบ.) ส่วนผู้ที่มีการเปลี่ยนที่อยู่หรือย้าภูมิลำเนาแล้วไม่ทราบว่าจะไปติดต่อที่ใดให้ไปติดต่อที่...?

                .  สัสดี อำเภอหรือจังหวัดที่ตนอยู่                          . นสร.แผนกทะเบียน กองการเตรียมพล

                .  บก.ทบ.                                                                     .  กระทรวงกลาโหม

 

 

 

๕๐.  การขอแต่งตั้งยศ (ในข้อ ๔๙ )ต้องนำหลักฐานอะไรไปแสดง  ?

                .  สมุดประจำตัวทหารกองหนุน                            .  สำเนาทะเบียนบ้าน

                .  วุฒิการศึกษาและหนังสือแสดงวิทยฐานะ       .   ถูกทุกข้อ

วิชา  การกำลังสำรอง

๕๑. กำลังสำรองได้แก่

                . นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน                           . นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ

                . นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง                            . ถูกทุกข้อ

๕๒. การที่จะได้มาซึ่งกำลังสำรองเหล่านี้ต้องอาศัยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ปี .. ใด

                . .. ๒๔๙๕                                                            . .. ๒๔๙๗           

                . .. ๒๔๙๙                                                             . ..๒๕๐๐

๕๓. กำลังพลสำรองจำพวกทหารกองเกินเป็นกำลังพลสำรองที่ได้มา ตามกฎหมายรับราชการได้แก่  ผู้มีอายุ

ตั้งแต่เท่าใด

                .  ๑๘  ปี ถึง  ๒๙  ปี บริบูรณ์                                    . ๒๐  ปี  ถึง  ๓๐ ปี  บริบูรณ์

                . ๒๕  ปี  ถึง  ๓๕ ปี  บริบูรณ์                                  .  ๓๐  ปี ถึง  ๔๐ ปี บริบูรณ์

๕๔. นศท. ที่ไปสมัครสอบเข้าโรงเรียนทหาร  ถ้านำหลักฐานการสอบได้วิชาทหารชั้นปีที่ ไปแสดง  จะได้

คะแนนเพิ่มร้อยละเท่าไร

                . เพิ่มให้ร้อยละ                                                      . เพิ่มให้ร้อยละ     

                . เพิ่มให้ร้อยละ                                                      . เพิ่มให้ร้อยละ

๕๕. เมื่อ นศท. สอบได้วิชาทหารชั้นปีที่   แล้ว  ไม่มีโอกาสจะเข้ารับราชการฝึกวิชาทหารชั้นสูงขึ้นในปีถัดไป ให้ นศท. รีบติดต่อขอรับหนังสือสำคัญ ประจำตัวแสดงวิทยฐานะ สอบได้ภายในกี่วัน

                . ๑๘ วัน                                                                      . ๒๐ วัน                     

                . ๓๐  วัน                                                                     .  ๔๐  วัน

๕๖. ข้อใดที่ไม่ใช่ความมุ่งหมายในการฝึกสอนวิชาทหาร  แก่นักศึกษาเพื่อให้  นศท.  แต่ละนายมีคุณลักษณะ

                . มีลักษณะความเป็นผู้นำ                                        

                . มีความเชื่อมั่นในตนเอง

                . เป็นผู้มีวินัย                                                             

                . เป็นกำลังสำรองของผู้บังคับกองร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

๕๗. พันตรี , พันโท  เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนอายุไม่เกินกี่ปี

                . ๖๐  ปี                                                                         .  ๕๐  ปี                      

                . ๖๕  ปี                                                                        . ๖๘  ปี

 

 

๕๘. นศท.  ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่   จะได้รับสิทธิลดหย่อนวันรับราชการทหารกองประจำการ ตาม  พรบ. ดังนี้

                . จาก ปี    เดือน เหลือ   ปี                             . จาก    ปี    เดือน เหลือ   ปี  เดือน

                . จาก    ปี  เหลือ    ปี    เดือน                           . จาก    ปี  เหลือ    ปี

๕๙.นายร้อย ( .. – .. ) เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนอายุไม่เกินกี่ปี

                . ๔๕  ปี                                                                       . ๕๐  ปี                       

                . ๕๕  ปี                                                                       . ๖๐  ปี

๖๐. นศท. ที่พ้นสภาพการเป็น นศท. ตามระเบียบ รด.  ว่าด้วยการฝึกวิชาทหารจะด้วยเหตุใดก็ตาม  จะต้องไปติดต่อ  จนท. ที่อำเภอภูมิลำเนาทหาร ( สัสดีอำเภอ ) ภายในกี่วัน

                . ๑๕ วัน                                                                      . ๓๐  วัน                    

                . ๔๕  วัน                                                                    . ๖๐  วัน

๖๑. ทหารกองเกินมีอายุเท่าไหร่

                . ๑๕   ปี                                                                       .  ๑๖  ปี                       

                .  ๑๗  ปี                                                                       . ๑๘  ปี

๖๒. นศท. ชั้นปีที่   ให้มีความรู้ความสามารถทำหน้าที่ตำแหน่งอะไร

                . ผบ.หมู่                                                                       . ผบ.ตอน                   

                . ผบ.หมวด                                                                  . ผบ.พัน

๖๓. นศท. ชั้นปีที่ ,  ให้มีความรู้ความสามารถทำหน้าที่ตำแหน่งอะไร

                . ลูกแถว                                                                      . ผบ.หมู่                      

                . ผบ.ตอน                                                                    . ผบ.หมวด

๖๔. นศท. ชั้นปีที่    ให้มีความรู้ความสามารถทำหน้าที่ตำแหน่งอะไร

                . ผบ.หมู่                                                                       . ผบ.ตอน                   

                . ผบ.หมวด                                                                  . ผบ.พัน

๖๕. การเตรียมกำลังพลสำรองทั้งบัญชีและเอกสารมีกี่ประเภท

                .   ประเภท                                                               .   ประเภท                             

                .   ประเภท                                                              .   ประเภท

๖๖. ถ้าสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ จะต้องมาเป็นทหารเกณฑ์ กี่ ปี

                .    เดือน                                                                   .    ปี                                          

                .   ปี    เดือน                                                           .   ปี

๖๗. ถ้าสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ จะต้องมาเป็นทหารเกณฑ์ กี่ ปี

                .    เดือน                                                                   .    ปี                                          

                .   ปี    เดือน                                                           .   ปี

 

๖๘. กำลังกึ่งทหาร คือ

                . อส.ทพ.                                                                     . สอ.รด.                      

                . ลส.ชบ.                                                                      . กนช.

๖๙. ถ้าสำเร็จการฝึก นศท. ปี   จะได้ยศ อะไร

                . สิบตรี                                                                        . สิบโท                       

                . สิบเอก                                                                       . ร้อยตรี

๗๐. ถ้าสำเร็จการฝึก นศท. ปี จะได้ยศ อะไร

                . สิบตรี                                                                        . สิบโท                       

                . สิบเอก                                                                       . ร้อยตรี

วิชา  การข่าวเบื้องต้น

๗๑. ข่าวสารทางทหาร หมายถึงอะไร

ก.  ข่าวสารที่ได้จากประชาชน และนักศึกษา               

ข.  ข่าวสารที่ได้จากหมู่นักศึกษา

.  เอกสารภาพถ่าย สภาพวัตถุ แผนที่ การตรวจการณ์               

.  ข่าวที่ได้จากแหล่งชุมชนทั่วไป

๗๒. ข่าวกรองทางทหาร หมายถึงอะไร

ก.       การรวบรวม จัดระเบียบวิเคราะห์ ประเมินค่าเกี่ยวกับ ขศ.

ข.       ข่าวกรองทางการขนส่ง และโทรคมนาคม    

ค.       ข่าวกรองภูมิศาสตร์ทางทหาร

ง.       ข่าวกรองทางสังคมจิตวิทยา และปัจจัยประชาชน

๗๓. มาตรการต่อต้านข่าวกรองมีกี่ประเภท

                .        ประเภท                                                          .       ประเภท

                .       ประเภท                                                          .        ประเภท

๗๔.  ข่าวที่ ผบช. ต้องการสำหรับวางแผนทางยุทธวิธีในเรื่องของ ขศ.,ลมฟ้าอากาศ,และภูมิประเทศ เป็นข่าวกรองประเภทใด ?

                ก.  ข่าวสารทางทหาร                                                  .  ข่าวกรองทางทหาร

                .  ข่าวกรองการรบ                                                     .  ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์

๗๕.  หลักการรายงานประกอบด้วยข้อใด 

ก.       รวดเร็ว, ถูกต้อง, สมบูรณ์                                   .  ความแน่นอน,ถูกต้อง

.   การรายงานด้วยวาจา,โทรศัพท์                          .  รวดเร็ว, เชื่อถือได้

 

 

๗๖.  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการแสวงหาข่าวสารทหารคือข้อใด

                ก.  ทหารเหล่าข่าวเท่านั้น                                          .   ทหารทุกคน

                .  เฉพาะเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง                                    .   ผู้บังคับบัญชา

๗๗.  สัญญาระหว่างชาติ (สัญญาเจนีวาว่าด้วยการปฏิบัติต่อเชลย เมื่อ  ๑๒  ..๒๔๙๒ ทหารต้องปฏิบัติต่อเชลยศึกตามลำดับขั้นอย่างไร)

                .  ค้น , แยก ,เงียบ , เร็ว , พิทักษ์                               .  ค้น , แยก , เร็ว , พิทักษ์ , เงียบ

. ค้น , แยก ,เงียบ , พิทักษ์, เร็ว                                 .  แยก , ค้น , เงียบ , เร็ว , พิทักษ์

๗๘.  กรณีทหารถูกจับเป็นเชลยต้องปฏิบัติดังนี้?

ก.       บอกตามความจริงเฉพาะ ยศ , ชื่อ และหมายเลขประจำตัว

ข.       บอกตามความจริงเฉพาะชื่อหน่วย และยอดกำลังพลเท่านั้น

ค.       บอกจำนวนและชนิดของอาวุธเท่านั้น

ง.       ถูกทุกข้อ

๗๙.  รายงานเหตุการณ์ปกติได้กี่วิธี

                .   วิธี                                                                         . วิธี        

                . วิธี                                                                          .   วิธี

๘๐.  วิธีการรายงานที่รวดเร็วที่สุดคือการรายงานด้วยวิธีใด?

                .      ลายลักษณ์อักษร                                                 .       เอกสารและยุทธภัณฑ์

                .      ภาพสังเขป                                                          .       โทรศัพท์และวิทยุ

๘๑.  ผู้รับผิดชอบการต่อต้านข่าวกรองคือใคร

                .      ฝอ.                                                                     .       ฝอ.

                .      ฝอ.                                                                    .        ฝอ.

๘๒.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นมาตรการต่อต้านข่าวกรองเชิงรับ?

                .      การสกัดกั้นต่อต้านการลาดตระเวน               .       การวางแผนเข้าตี

                .       การสะกดรอย                                                    .       การรักษาความลับ

๘๓. ข้อต่อไปนี้เป็นข่าวที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการทางทหารยกเว้นข่าวเกี่ยวกับเรื่องใด ?

                .   ข้าศึก                                                                       .   ลมฟ้าอากาศ

                .   ภูมิประเทศ                                                             .   การเมือง

๘๔. การข่าวมีความสำคัญต่อการปฏิบัติการทางทหารอย่างไร ?

                ก.  ฝ่ายเราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับข้าศึกมากเพียงใดข้าศึกย่อมรู้เรื่องฝ่ายเราน้อยลงเท่านั้น       

                ข.  ผู้บังคับบัญชาอาศัยการข่าวเป็นพื้นฐานในการตกลงใจทางยุทธวิธี

                ค.  ถ้าฝ่ายเราป้องกันไม่ให้ข้าศึกทราบข่าวเกี่ยวกับฝ่ายเราก็เท่ากับเป็นการปิดหนทางปฎิบัติของข้าศึก

.  ถูกทุกข้อ

๘๕. การพยายามรักษาความปลอดภัยแก่เชลยศึกในขณะส่งกลับไปยังส่วนหลังไม่ให้ใครทำการทารุณต่อเชลยศึกเรียกว่าอะไร ?

                .  การค้น                                                                     . การพิทักษ์

                . การแยก                                                                     . ถูกทุกข้อ

๘๖. ข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นแหล่งข่าวที่ทหารต้องเพ่งเล็งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายเรา ?

                ก.  การปฏิบัติและการงดปฏิบัติของข้าศึก              .  สภาพลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศ

                .  แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของข้าศึก                  .   ถูกทุกข้อ

๘๗. เพื่อเป็นการป้องกันและรักษามิให้ความลับของทางราชการรั่วไหลไปถึงข้าศึกทหารต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด ?

                ก.  ทหารที่ออกไป ลว.จะต้องไม่นำเอกสารใด เกี่ยวกับทางการทหารติดตัวไป

                ข.  ทหารจะต้องเป็นผู้ที่รู้ความลับของทางราชการทหารไว้ให้มากที่สุด

                ค.  ทหารจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงจากการถูกจับเป็นเชลยให้ถึงที่สุด

                ง.  ทหารต้องไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับกิจการทหารแก่บุคคลอื่นอย่างเด็ดขาด

๘๘. การเขียนจดหมายของทหารขณะอยู่ระหว่างปฏิบัติการในสนามรบให้ปฏิบัติอย่างไร ?

                ก.  เขียนบรรยายที่ตั้ง,กำลังพล,อาวุธ ให้บุคคลอื่นทราบ

                ข.  ที่หัวกระดาษจดหมายต้องเขียนตำบลที่อยู่ให้ชัดเจน

                ค.  การส่งจดหมายให้ส่งเฉพาะทางไปรษณีย์ทหารเท่านั้น

                ง.  ถูกทุกข้อ

๘๙. วิธีการรายงานข่าวสามารถกระทำได้อย่างไร

                ก. รายงานด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร               . รายงานโดยการเขียนข่าว ภาพสังเขป

. รายงานข่าวทางโทรศัพท์และวิทยุ                      . ถูกทุกข้อ

๙๐. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการนำความรู้ในเรืองข่าวมาใช้ประโยชน์?

                ก.  ไม่เปิดเผยขั้นเงินเดือนปัจจุบันและรายได้อื่นให้ภรรยาทราบ

                ข.  เปลี่ยนแปลงสถานที่พบปะเราและกิ๊กบ่อย

                .  กรณีคู่สมรสจับผิดได้ให้สารภาพเพียงครึ่งเดียว

                .  ถูกทุกข้อ

๙๑.  ความมุ่งหมายของข่าวทางทหารมีวัตถุประสงค์อยู่กี่ประการ ?

                ก.       ประการ                                                          .     ประการ

.       ประการ                                                           .      ประการ

๙๒.  การรายงานข่าวเกี่ยวกับข้าศึกจะต้องครอบคลุมรายละเอียดในเรื่อง ?

                ก.   ขนาด,การปฏิบัติ                                                   .  ที่ตั้ง,หน่วย                                             

                .   เวลา,ยุทโธปกรณ์                                                  .   ถูกทุกข้อ

 

๙๓.  ทหารจะต้องรายงานข่าวสารทุกชนิดด้วยความรวดเร็วโดยให้ระบุว่า ?

                ก.   อะไร,อย่างไร,เมื่อไร                                            .  อะไร,ที่ไหน,เมื่อไร

.   เมื่อไร,ที่ไหน,อย่างไร                                          .  อย่างไร,ที่ไหน,อะไร

๙๔.  ระบบการใช้สัญญาณผ่านกระทำเพื่ออะไร ?

                ก.  ป้องกันทหารหนีออกนอกหน่วย                       .  ป้องกันทหารพลัดหลงจากหน่วย

.  ป้องกันข้าศึกแทรกซึมเข้ามาในหน่วย              .   ผิดทุกข้อ

๙๕. การแบ่งพื้นที่ในการปฏิบัติการข่าวกรองแบ่งได้ พื้นที่  ได้แก่อะไรบ้าง?

                . พื้นที่อิทธิพล                                                           . พื้นที่เขตสีแดง

                . พื้นที่ที่ต้องสนใจ                                                    . ถูกทั้งข้อ และ

๙๖. การวางแผนรวบรวมข่าวสารเพื่ออะไร?

                . เพื่อจะได้วิเคราะห์        

                . เพื่อให้นายทหารฝ่ายการข่าวรวบรวมข่าวสารได้ตรงตามความเป็นจริง

                . เพื่อให้ทันเวลา

                . ไม่มีข้อถูก

๙๗. สิ่งบอกเหตุใดที่สามารถเตือนเราได้?

              . สัตว์ตกใจ                                                                   . ร่องรอยที่พักแรมหรือรอยเท้าจำนวนมาก

              . เสียงระเบิด                                                                . ถูกทุกข้อ

๙๘. วิธีการรวบรวมข่าวสารในสนาม มีอะไรบ้าง?

              . การเฝ้าตรวจในสนามรบ                                         . การต่อต้านการลาดตระเวนและการค้นหาที่หมาย

              . การลาดตระเวนทางพื้นดินและอากาศ                . ถูกทุกข้อ

๙๙. การค้นหาที่หมายเป็นส่วนหนึ่งของงานข่าวกรองประเภทใด?

             . ข่าวกรองการรบ                                                         . ภารกิจการลาดตระเวน

             . การปฏิบัติการต่อต้านข่าวกรอง                              . การเฝ้าตรวจ    

๑๐๐. เจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสาร คือใคร?

                . เจ้าหน้าที่ข่าวกรอง                                                 . บริการข่าวสารพิเศษและแหล่งข่าว

                . หน่วยทหาร                                                             . ถูกทุกข้อ

๑๐๑. ข้อมูลที่ทหารใช้ในการตกลงใจทางยุทธวิธีได้แก่?

                . ข้อมูลทางยุทธศาสตร์                                             . ข้าศึก,ลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศ

                . OCOKA                                                                   . ถูกทั้ง .และ .

๑๐๒. ข้อใดถูกต้องที่สุด?

                . รู้เขารู้เรา                                                                   . รู้เขาแต่ไม่ให้รู้เรา

                . รู้เขารู้เราและไม่ให้เขารู้เรา                                  . ถูกทุกข้อ  

 

๑๐๓. ต้นกำเนิดของข่าวสารได้แก่?

                . บุคคล, สิ่งของ ขศ.                                                  . ลมฟ้าอากาศ

                . แหล่งข่าวสาร                                                          . OCOKA

๑๐๔. การติดป้ายชื่อเชลยศึก วันเวลา สถานที่ที่จับได้ และหน่วยที่จับได้เป็นขั้นตอนใด?

                . ค้น                                                                             . แยก

                . เงียบ                                                                          . พิทักษ์

๑๐๕. ภารกิจที่ทหารจะได้ข้อมูลในเรื่องลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศชัดเจนที่สุดได้แก่?

                . การตั้งฐาน ลว.                                                        . การซุ่มโจมตี

                . การ ลว.                                                                     .  การตีโฉบฉวย

๑๐๖. วิธีการสังเกตุที่สำคัญมีกี่วิธี?

                .                                                                                 .   

                .                                                                                 .    

๑๐๗. หลักปฏิบัติเรื่องการติดต่อสื่อสารของ ขศ.(ดักฟัง)ได้แก่?

                . หากฟังรู้เรื่องจดจำถ้อยคำรายงาน ผบช.ทราบโดยเร็ว           

                . ควรเลือกดักฟังเฉพาะข้อมูลที่รูเรื่องและเข้าใจ

                . หากฟังไม่เข้าใจให้บันทึกชนิดเครื่องมือสื่อสาร, ขนาดคลื่น  และ ความถี่

                . ข้อ . และ .ถูก

๑๐๘. การจัดยามคอยเหตุจัดเป็นมาตรการใด?

                . ระบบสัญญาณผ่าน                                                . การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร

                . การรักษาความปลอดภัยที่ตั้งทางทหาร              .  การรักษาความลับ

๑๐๙. สัญญาเจนีวาถูกกำหนดขึ้นเมื่อ?

                . ๑๒ ..๒๔๙๒                                                     . ๒๑ ..๒๔๙๒

                . ๑๒ ..๒๔๙๙                                                      . ๒๑ ..๒๔๙๙

๑๑๐. คำว่า “เร็ว” ในสัญญาเจนีวาหมายถึง?

                . ค้นด้วยความรวดเร็ว                                                                      

                . กักขัง ขศ.โดยเร็ว

                . เคลื่อนย้าย ขศ.ไปยังส่วนหลังด้วยความรวดเร็ว      

                . แยก ขศ.ด้วยความรวดเร็ว

 

 

 

 

วิชา คุณลักษณะและขีดความสามารถ อาวุธทหารราบ

๑๑๑.  อาวุธของทหารราบมีหลายชนิด   อาวุธชนิดใดจัดเป็นอาวุธประจำกาย

                .  .๖๐ มม.                                                                  .  ลูกระเบิดขว้าง       

                . ปืนกล เอ็ม ๖๐                                                         .  ปืนพก ๘๖

๑๑๒.  อาวุธของทหารราบมีหลายระดับหน่วย  ตั้งแต่ ระดับหมู่,ตอน,หมวด …อาวุธชนิดใด  เป็นอาวุธประจำกาย หมู่ปืนเล็ก

                .  .๖๐                                                                         .  ปืนกล เอ็ม ๖๐       

                . .เอ็ม ๒๐๓                                                              .  ปรส.๑๐๖ มม.

๑๑๓.   ปืนกล เอ็ม ๖๐ มีระยะยิงไกลสุด  ,๗๒๕ เมตรมีระยะยิงหวังผลเท่าไร

                .  ,๐๐๐ เมตร                                                             .  ,๑๐๐ เมตร            

                .  ,๕๐๐ เมตร                                                            .  ,๗๐๐ เมตร

๑๑๔.  .ขนาด ๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓  มีระยะยิ งหวังผลต่อเป้าหมายเป็นจุด ๑๕๐ เมตร  มีระยะยิงหวังผลต่อเป้าหมายเป็นพื้นที่เท่าไร

                .  ,๐๐๐ เมตร                                                             .  ๕๐๐ เมตร              

                .  ๔๐๐ เมตร                                                               .  ๓๕๐ เมตร

๑๑๕.  .ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๒๐๓ เป็นอาวุธที่ประกอบติดกับ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ บรรจุกระสุนอย่างไร

                . ท้ายรังเพลิง                                                              .  ด้วยสายกระสุน     

                .  ปากลำกล้อง                                                            .  ไม่มีข้อถูก

๑๑๖.  กระสุนของอาวุธประจำกายมีหลายชนิด  กระสุนลูกปราย  เป็นกระสุนของอาวุธอะไร

                .  .๑๒๐ มม.                                                              .  ปืนพก ๘๖             

                .  ปลย.๑๑                                                                    .  ปรส.๑๐๖ มม.

๑๑๗.  ปรส.๑๐๖ มม. มีภารกิจรองยิงเป้าหมายที่เป็นกลุ่มก้อน  มีภารกิจหลักใช้ยิงเป้าหมายอะไร

                .  ข้าศึก ๒-๓ คน                                                       .  ต่อสู้รถถัง               

                .  เป้าหมายหลังที่กำบัง                                            .  ไม่มีข้อถูก

๑๑๘.  .๖๐ มม. เป็นอาวุธกระสุนวิถีโค้ง ทำการยิงด้วยมุมสูง  ใช้หลักการเล็งจำลองต่อเป้าหมาย  บรรจุกระสุนอย่างไร

                .  บนท้ายลำกล้อง                                                      .ทางท้ายรังเพลิง      

                .  ทางปากลำกล้อง                                                    .  ช่องรังเพลิง

๑๑๙.   อาวุธทหารราบแบ่งออกเป็น    ประเภท  ทั้งใช้ยิงป้องกันตัวผู้ใช้เอง และยิงสนับสนุนให้กับหน่วย   อาวุธประเภทหนึ่งของทหารราบคืออะไร

        .   อาวุธประจำมือ                                                      .  อาวุธประจำตัว      

        .  อาวุธประจำหมู่                                                      . อาวุธประจำหน่วย

 

๑๒๐.  ปืนกล เอ็ม ๖๐  ใช้ยิงสนับสนุนให้กับผู้ถือปืนเล็กที่อยู่ในแนวหน้า   ทำการยิงแบบใด

                .  กึ่งอัตโนมัติ                                                             . ทีละนัด         

                .  อัตโนมัติ                                                                  .  กึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ

๑๒๑.   อาวุธทหารราบ ซึ่งทหารเหล่าอื่นต้องเรียนรู้และฝึกเพื่อใช้ได้อย่างทหารราบ   แบ่งออกได้ กี่ประเภท

                .     ประเภท                                                            .    ประเภท            

                .    ประเภท                                                             .    ประเภท

๑๒๒.  ปืนกล เอ็ม ๖๐ เป็นอาวุธทหารราบ ที่ใช้ในการยิงสนับสนุนในการเข้าตีตั้งรับ ที่จัดอยู่ในอัตราการจัดหน่วย ระดับใด

                .  หมู่ปืนเล็ก                                                               .  หมวดปืนเล็ก         

                .  กองร้อยอาวุธเบา                                                   .  กองพันทหารราบ

๑๒๓.   ปืนเล็กยาว แบบ ๑๑  เป็นอาวุธประจำกาย ใช้ยิงป้องกันตัวเองและหน่วย  มีระยะยิงไกลสุดเท่าใด

                .  ,๖๕๐  เมตร                                                         .  ,๖๐๐  เมตร         

                .  ,๐๐๐  เมตร                                                           .  ,๗๒๕  เมตร

๑๒๔.   ปืนเล็กยาว แบบ ๑๑ มี ๓ ประเภท มีประเภทหนึ่งที่ ตัดลำกล้อง และพานท้ายให้สั้น ประเภทนั้น คือ

                .  ปลย.แบบ ๑๑                                                          .  ปลย.แบบ ๑๑ เอ ๑ 

                .  ปลย.แบบ ๑๑ เค                                                     .  ปลย.๑๑ แซดเอฟ

๑๒๕.   ปืนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑  มีความกว้างปากลำกล้อง ๕.๕๖ ม.. มีลักษณะการทำงานอย่างไร

                . ทำงานด้วยการถอยหลังของส่วนเคลื่อนที่        .  ทำงานด้วยสะท้อนถอยหลังของลำกล้อง

                .  ทำงานด้วย แก๊ส                                                     .  ทำงานด้วยการเลื่อนลำกล้อง ออก และเข้า

๑๒๖. ซองกระสุน ของ ปืนเล็กยาว แบบ เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มี ๒ ชนิดด้วยกัน คือ ชนิดที่บรรจุบรรจุกระสุนได้เท่าไร

                .  ๒๐ นัด  และ  ๓๐  นัด                                          .  ๒๐  นัด  และ  ๔๐  นัด

                .  ๑๕  นัด  และ ๓๐  นัด                                           .   ๑๕  นัด  และ  ๔๐  นัด

๑๒๗.  อัตราการยิงต่อเนื่อง     เป็นอัตราการยิงที่ประหยัดกระสุน และยิงไปแล้วลำกล้องไม่ร้อน       อัตราการยิงต่อเนื่อง ของ ปืนเล็กยาว ๑๑ มีเท่าไร

                .  ๑๒-๑๕  นัด / นาที                                                .  ๑๕-๒๐  นัด / นาที      

                .  ๒๐- ๒๗  นัด / นาที                                              .  ๒๗-๓๕  นัด / นาที

๑๒๘.   ปืนพก แบบ ๘๖ มีความกว้างปากลำกล้อง ขนาด ๑๑ ม.. บรรจุกระสุนด้วยซองกระสุน ชนิดกี่นัด

                .    นัด                                                                       .    นัด      

                .  ๑๐  นัด                                                                     .  ๑๒  นัด

 

 

 

๑๒๙. ปืนพก แบบ ๘๖ เป็นอาวุธประจำกาย ที่มีไว้ป้องกันตัวของพลยิงอาวุธประจำหน่วยมีระยะยิงหวังผล

เท่าใด

                .  ๑๕  เมตร                                                                 .  ๒๕  เมตร               

                .  ๕๐  เมตร                                                                 .  ๑๕๐  เมตร

๑๓๐.  กระสุน ปืนพก แบบ ๘๖  มี ๕  ชนิด  มีอยู่หนึ่งชนิด ที่มีความมุ่งหมายหลักเพื่อใช้ล่าสัตว์เล็ก ชนิดนั้นคือกระสุนอะไร

                .  ธรรมดา                                                                    .  ส่องวิถี    

                . ซ้อมรบ                                                                      .  ลูกปราย

๑๓๑.  ปืนกล เอ็ม ๖๐ เป็นอาวุธที่ยิงแบบอัตโนมัติ คือ ยิงเป็นชุดๆละ ๖–๙ นัด  บรรจุกระสุนด้วยสายกระสุนโลหะชนิดข้อต่อ      ๑ สาย  มีกี่นัด 

                . ๑๐ นัด                                                                       . ๕๐  นัด    

                .  ๑๐๐  นัด                                                                  .  ๒๐๐  นัด

๑๓๒. ปืนกล เอ็ม ๖๐ เป็นอาวุธประจำหน่วย  มีระยะยิงหวังผล ๑,๑๐๐ เมตร มีระยะยิงไกลสุดเท่าไร

                .  ๕๐  เมตร                                                                 .  ๔๐๐  เมตร             

                .  ๔๖๐  เมตร                                                              .  ,๗๒๕  เมตร

๑๓๓.  ปืนกล แบบ ๙๓  เอ็ม ๒ ขนาดกว้างปากลำกล้อง ๑๒.๗ ม..(.๕๐ นิ้ว) เป็นอาวุธประจำหน่วยใน

ระดับใด

                .  กองร้อยอาวุธเบา                                                   .  กองพันทหารราบ 

                .  กรมทหารราบ                                                         .  กองพลทหารราบ

๑๓๔.  ลักษณะการทำงานของอาวุธทหารราบ มีหลายแบบ  ลักษณะการทำงานของ ปืนกล  ๙๓ เอ็ม ๒ คือแบบอะไร

                .  การถอยหลังของส่วนเคลื่อนที่                           .  การสะท้อนถอยหลังของลำกล้องปืน

                .  การทำงานด้วยแก๊ส                                               .  การทำงานด้วยระบบไฟฟ้า

๑๓๕.  ระยะยิงไกลสุด ของ ปืนกล แบบ ๙๓ เอ็ม ๒ คือ ๖,๘๐๐  เมตร ,ระยะยิงหวังผลสูงสุดเป้าหมายบนพื้นดิน คือ

                .  ,๑๐๐  เมตร                                                            .  ,๗๒๕  เมตร      

                .  ๗๒๕  เมตร                                                            .  ,๘๓๐  เมตร

๑๓๖.  เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม..เอ็ม ๒๐๓ เป็นอาวุธที่มีขนาดน้ำหนักเบา โดยการยิงใช้ประกอบติดกับ ปืนชนิดใด

                . ปืนกล เอ็ม ๖๐                                                         .  ปืนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑   

                .  ปืนพก แบบ ๘๖                                                     .  ปืนสั้นบรรจุเอง แบบ ๘๗

 

 

๑๓๗.  เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม..เอ็ม ๒๐๓ มีลักษณะการทำงานอย่างไร

                .  ด้วยแก๊ส                                                                   .  ด้วยการเลื่อนลำกล้องออกและเข้า

                .  ด้วยการถอยหลังของลำกล้อง                             .  ด้วยการสะท้อนถอยหลังของส่วนเคลื่อนที่

๑๓๘.   เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม..เอ็ม ๒๐๓  น้ำหนักพร้อมยิง (รวม ปืนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑ และ กระสุน) เท่าใด

                .  ๑๑  ปอนด์                                                               .    ปอนด์                

                .  .๓๘  ปอนด์                                                         .  ๑๘  ปอนด์

๑๓๙.   เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม..เอ็ม ๒๐๓ มีระยะยิงที่ปลอดภัยต่ำสุด ในการฝึก ๘๐ เมตร ในการรบ กี่เมตร

                .  ๒๓  เมตร                                                                .  ๓๑  เมตร                

                .  ๓๒  เมตร                                                                .   ๑๓  เมตร            

๑๔๐.   เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘ ขนาด ๖๐ ม.. ทำการยิงด้วยวิธีเล็งจำลองและเล็งตรงได้   เป็นอาวุธที่มีลักษณะกระสุนวิถี อย่างไร

                .  วิถี โค้ง                                                                     .  วิถี ราบ                    

                .  วิถี ตรง                                                                     .  วิถี กลม

๑๔๑.   เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘ ขนาด ๖๐ ม.. เป็นอาวุธที่ทำการยิงด้วยมุมสูง โดยใช้กล้องเล็งแบบใดที่ใช้ในการช่วยเล็ง

                .  เอ็ม ๔                                                                       .  เอ็ม                       

                .  เอ็ม                                                                        .  เอ็ม 

๑๔๒.  ลูกระเบิดยิง ของ เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘  มี   ชนิด    ชนิด สังหาร เอ็ม ๔๙ เอ ๒ ชนวนกระทบแตก มีระยะยิงไกลสุดเท่าใด     

                .  ,๗๘๐  เมตร                                                          .  ,๔๖๐  เมตร                         

                .  ,๐๐๐  เมตร                                                            .  ,๐๐๐  เมตร

๑๔๓.   เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ ๙๓ ขนาด ๘๑  .. ทำการเล็งยิงด้วยมุมสูง จัดเป็นอาวุธประจำหน่วยใน

ระดับใด

                .  กองพันทหารราบ                                                  .  กรมทหารราบ        

                .  กองพลทหาราบ                                                     .  หมู่ปืนเล็ก

๑๔๔.   เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ ๙๓ ขนาด ๘๑ ม.. มีอยู่ ๒  แบบ  มีอยู่หนึ่งแบบที่แผ่นฐานเป็นรูปลักษณะ    สี่เหลี่ยม คือ

                .  แบบ เอ็ม ๑๖                                                           .  แบบ เอ็ม ๑๙                          

                .  แบบ เอ็ม ๒๙                                                          .  แบบ  เอ็ม ๑

 

 

๑๔๕.   เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มม. ศอว.ศอพท. ประกอบด้วยชิ้นส่วนสำคัญ กี่ชิ้นส่วน

                .    ชิ้นส่วน                                                              .    ชิ้นส่วน                             

                .    ชิ้นส่วน                                                              .    ชิ้นส่วน

๑๔๖.   ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ ม.. จัดเป็นอาวุธประจำหน่วย ภารกิจหลักใช้ในการต่อสู้รถถัง    กระสุนต่อสู้รถถังเจาะเกราะได้หนา เท่าใด

                .    นิ้ว                                                                       .  ๑๘  นิ้ว                   

                .  ๒๘  นิ้ว                                                                   .  ๓๘  นิ้ว

๑๔๗.   ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ ม..  มี  ปืนชี้เป้าหมายขนาด .๕๐ นิ้ว เอ็ม ๘ ซี ติดตั้ง อยู่บนลำกล้อง สามารถชี้เป้าหมายแบบส่องวิถีมองเห็นได้เด่นชัดถึงระยะกี่เมตร

                .  ๙๐๐  เมตร                                                               .  ,๑๐๐  เมตร                           

                .  ,๕๐๐  เมตร                                                           .  ,๐๐๐  เมตร

๑๔๘.  เครื่องฉีดไฟ แบบ เอ็ม ๒ เอ ๑-๗ มี ลักษณะการทำงาน ประกอบด้วยกัน ๓ อย่างอะไร

                .  น้ำ , น้ำมัน , แก๊ส                                                   .  น้ำมัน , ไฟ , เครื่องบังคับลม

                .  ดิน , น้ำ , ลม , ไฟ                                                   .   แก็ส , ไฟ , เครื่องบังคับลม

๑๔๙.  เครื่องยิงจรวดนำวิถี ดราก้อน เอ็ม ๔๗ ใช้ยิงต่อสู้รถถัง เป็นอาวุธที่ใช้ระบบนำวิถี แบบใด

                .  แบบเส้นลวด                                                          .  แบบแสงเลเซอร์   

                .  แบบแสงอินฟาเรด                                                .  แบบตรวจจับความร้อน

๑๕๐.  เครื่องยิงจรวดนำวิถี ดราก้อน เอ็ม ๔๗  อำนาจการเจาะเกราะทะลุทะลวงของหัวรบ  เจาะคอนกรีต

ได้หนา เท่าใด

                .  ๑๐  เมตร                                                                  .    เมตร                  

          .     เมตร                                                                  .     เมตร

วิชา  ปลย. ๑๑

๑๕๑.ปลย.๑๑    ทำงานด้วยการถอยหลังของส่วนเคลื่อนที่    ระบายความร้อนด้วย อะไร

                .    น้ำเย็น                                                                    .   อากาศ                    

                .   แก๊ส                                                                         .  น้ำอุ่น

๑๕๒.  ปลย.๑๑    มีขนาดความกว้างปากลำกล้อง   กี่นิ้ว

.   .๔๕ นิ้ว                                                                  .   .๓๓๒ นิ้ว                             

.   .๒๒๓ นิ้ว                                                              .  .๒๒๑  นิ้ว

๑๕๓.ข้อใดกล่าวถูกต้อง  เกี่ยวกับ ปลย.๑๑ พร้อมที่จะยิง

. เมื่อลูกเลื่อนปิดรังเพลิง                                         .  เมื่อลูกกลิ้งขัดกลอน               

.  เมื่อลูกเลื่อนเปิดรังเพลิง                                       .  ข้อ และ   ถูก

 

๑๕๔. การบรรจุกระสุนของปืนเล็กมีหลายวิธี  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการบรรจุกระสุนของปลย.๑๑

.  บรรจุด้วยซองกระสุน                                           . บรรจุด้วยมือ                    

 .  บรรจุด้วยคลิ๊ปกระสุน                                          . บรรจุด้วยสายกระสุน

๑๕๕. ปลย.๑๑ มีเกลียวภายในลำกล้อง เกลียว  ข้อใดคืออาการเวียนของเกลียวลำกล้อง ปลย.๑๑

                .  เวียนซ้าย                                                                  .  เวียนขวา   

                . เวียน รอบ                                                            .  เวียนครึ่งรอบ

๑๕๖. ข้อใดไม่ใช่แบบของ ปลย.๑๑

.  ปลย.๑๑ เอ                                                            .  ปลย.๑๑ เค                              

.  ปลย.๑๑                                                                    .  ปลย.๑๑ เอฟ

๑๕๗.  ซองกระสุนของ ปลย.๑๑ มี ขนาด คือ ซองสั้น และ ซองยาว  อยากทราบว่าทั้ง ขนาดเมื่อบรรจุกระสุนเต็มซอง บรรจุได้กี่นัด

.  ๒๐ และ ๔๐ นัด                                                    .  ๒๐ และ ๓๐ นัด   

                . ๓๐ นัด และ ๔๐ นัด                                               .  ๒๐ นัด และ ๔๕ นัด

๑๕๘. ระยะยิงของ ปลย.๑๑  มี ระยะ คือ ระยะยิงไกลสุดและระยะยิงหวังผล  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดของระยะยิงหวังผลของ ปลย.๑๑

.  ๕๐๐ เมตร                                                               .  ๔๐๐ เมตร                              

.  ๓๐๐ เมตร                                                               .  ๔๖๐ เมตร

๑๕๙. การจับถือปืนให้พึงระลึกอยู่เสมอว่า ภายในลำกล้องมีกระสุนอยู่ นัดเสมอ  ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายในการตรวจความปลอดภัยปืน

                .  การปลดซองกระสุน                                             .  การดึงคันรั้ง                           

                .  การตรวจรังเพลิง                                                   .  การลั่นไก

๑๖๐. การถอดประกอบปืนในหน้าที่ของผู้ใช้ที่พึงถอดได้ของ ปลย.๑๑  สามารถถอดได้กี่ชิ้นส่วนใหญ่

              .  ชิ้นส่วน                                                                 .  ชิ้นส่วน              

                .  ชิ้นส่วน                                                               .  ๑๐ ชิ้นส่วน

๑๖๑. ปลย.๑๑  เมื่อไม่ได้บรรจุซองกระสุนและสายสะพายปืน หนักเท่าใก

              .  .๓๘  ปอนด์                                                           .  .๓๕ กก.              

                .  .๖๐ ปอนด์                                                           .  ข้อ และ . ถูก

๑๖๒.  ศูนย์หลังของ ปลย.๑๑ ที่เป็นรูปตัว วี   จะใช้ยิงเป้าหมายในระยะเท่าใด

              .  ต่ำกว่า ๑๐๐ เมตร                                                      .  ต่ำกว่า ๒๐๐ เมตร 

              .  มากกว่า ๒๐๐ เมตร                                                  .  มากกว่า ๓๐๐ เมตร

๑๖๓. ข้อใดไม่ใช่หมู่ชิ้นส่วน  ของการถอด ปลย.๑๑

              .  ด้ามปืนและเครื่องลั่นไก                                        .   พานท้ายปืน             

              . เครื่องรับแรงถอย                                                      .  ลูกเลื่อนและโครงนำฯ

๑๖๔. ศูนย์หลังของ ปลย.๑๑  ที่เป็นศูนย์รูวงกลม  จะมีตัวเลขบอกระยะยิงไม่เกินระยะยิงเท่าใด

                .  ๓๐๐ เมตร                                                               .  ๔๐๐ เมตร              

                .  ๕๐๐ เมตร                                                               .  ๖๐๐ เมตร

๑๖๕. การปรับศูนย์หลังทางระยะของ ปลย.๑๑      ถ้าหมุนศูนย์หลังตามเข็มนาฬิกา     จะทำให้การยิงกระสุนนัดใหม่เข้าเป้าเป็นอย่างไร

                .  ถูกต่ำกว่านัดเดิม                                                     .  ถูกสูงกว่านัดเดิม        

                .ถูกรอยเดิม                                                                 .  ไปทางซ้ายของรอยเดิม

๑๖๖.  ถ้าหมุนศูนย์หลังทางระยะของ ปลย.๑๑  ไป / รอบ       จะทำให้กระสุนถูกเป้าหมายสูงหรือต่ำจากเดิม  เท่าไร

                . ซม.ในระยะ ๑๐๐ เมตร                                     . ซม.ในระยะ ๒๕ เมตร 

                . ซม.ในระยะ ๕๐ เมตร                                       . ๔ซม.ในระยะ ๒๐๐ม.

๑๖๗. ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับระยะยิงไกลสุดของ ปลย.๑๑

                .  ประมาณ ,๖๕๔ เมตร                                        . ประมาณ ,๕๐๐ เมตร         

                . ประมาณ ,๐๐๐ เมตร                                           . ประมาณ ,๖๐๐ เมตร

๑๖๘. การถอด หมู่ชิ้นส่วนใหญ่ของ ปลย.๑๑ เมื่อถอด ซองกระสุนออกแล้ว  ชิ้นส่วนต่อไปที่จะถอด คืออะไร

                .  ลูกเลื่อน                                                                   . รองลำกล้องปืน      

                . พานท้ายปืน                                                             . ลำกล้องและห้องลูกเลื่อน

๑๖๙. การประกอบชิ้นส่วน ปลย.๑๑ หลังการถอดเสร็จแล้ว   ให้กระทำตรงกันข้ามกับการถอด  ชิ้นส่วนแรกที่จะนำมาประกอบ คืออะไร

                .  พานท้ายปืน                                                            .ลำกล้องและห้องลูกเลื่อน          

                .ด้ามปืน                                                                       .  ซองกระสุน

๑๗๐. ปลย.๑๑ เมื่อสวมปลอกทวีความถอยแทนที่ปลอกลดแสงปากลำกล้องปืนแล้ว   สามารถยิงกระสุน อะไร

                .  กระสุนซ้อมรบ                                                       . กระสุนเพลิง           

                . กระสุนพลาสติก                                                     . กระสุนส่องวิถี

๑๗๑. ปลย.๑๑ ใช้ยิงกระสุนขนาด .๕๖X๔๕ มม. เมื่อสวมชุดลำกล้องรองเข้าไปแล้วจะใช้ยิงกระสุนขนาดใด

                . .๒๒ มม.                                                                   ..๖มม.X  ๑๖ มม.   

                .๓๘ มม.                                                                      . ข้อ และ ถูก

 

 

๑๗๒. ปลย.๑๑  เป็นอาวุธที่ติดกล้องเล็งได้  ใช้เป็นอาวุธของพลซุ่มยิง     เมื่อติดกล้องเล็งแล้ว  มีระยะยิงหวังผลไกลสุดเท่าใด

                . ๔๐๐ เมตร                                                                .  ๕๐๐ เมตร              

                .  ๖๐๐  เมตร                                                               .  ๘๐๐ เมตร

๑๗๓. หลังจากที่นำ ปลย.๑๑ ไปทำการยิงปืนแล้ว  ผู้ใช้จะต้องกระทำอย่างไร

                .  เก็บปืนค้างคืนไว้ คืน                                         . เก็บปืนไว้ วัน  

                .ทำความสะอาดทันที                                               . ข้อ และ ถูก

๑๗๔. ปลย.๑๑  สามารถทำการยิงได้หลายอัตราการยิง  ถ้ายิงด้วยอัตราการยิงสูงสุด ได้ กี่นัด/นาที

                . ๕๐๐–๕๕๐๐ นัด/นาที                                           . ๖๐๐–๖๕๐ นัด/นาที              

                .  ๖๕๐–๗๐๐ นัด/นาที                                             . ๗๐๐–๘๐๐ นัด/นาที

๑๗๕. ในการยิงปืน ปลย.๑๑ สามารถจัดคันบังคับการยิงตำแหน่งยิงได้  แบบ  คือ แบบ ยิงทีละนัด  และตำแหน่งอะไร

                . ยิงเป็นชุด                                                                 . ยิงไปหลายนัด        

                . ยิงทีละ นัด                                                           . ข้อ และ ถูก

๑๗๖. เมื่อยิงปืนในสนามระยะ ๒๕ เมตร  กลุ่มกระสุนผิดไปทางสูง ซม.  นศท.จะทำการแก้ไขการยิงโดยปรับศูนย์หลัง   ทางระยะอย่างไร

                .  หมุนตามเข็มฯ / รอบ                                       . หมุนตามเข็มฯ รอบ            

                .